Meranie - Norsonic

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Meranie

Meranie

Firma Norsonic je autorizované pracovisko na meranie a hodnotenie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí.
Pracovníci firmy Norsonic Slovensko s.r.o. majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na kvantitatívne a kvalitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí - meranie hluku a vibrácií.

Činnosti:


Meranie a hodnotenie hluku a vibrácií v pracovnom a životnom prostredí v zmysle Zákona SR 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR 549/2007 Z.z.

Znižovanie hluku a vibrácií
Dlhodobé monitorovanie hluku a vibrácií.
Monitorovanie leteck
ého hluku.
Hlukové mapovanie - predikcia hluku z dopravy a priemyslu.
Hlukové štúdie - posudzovanie hlukovej situácie pre potreby EIA, DUR a Stavebného povolenia.
Meranie hluku a vibrácií pre potreby kolaudácie nových stavieb.
Meranie stavebno-akustických parametrov.
Meranie priestorovej akustiky.
Návrh prvkov priestorovej akustiky pre koncertné sály, divadlá,
posluchárne ...
Identifikácia zdrojov zvuku pomocou merania intenzity zvuku a meraním vizualizácie zvuko
vých zdrojov pomocou "beamformig" (akustická kamera).

Firma je spoluriešiteľom spracovania "Strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany zdravia pred hlukom
" v zmysle Smernice 2002/49 Európskeho parlamentu a Rady v Slovenskej republike a Českej republike

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky